FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व ७५/७६ सा.सु कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चौमासिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विबरण । ७५/७६ Thursday, October 25, 2018 - 12:58 PDF icon वडा नं 1.pdf, PDF icon वडा नं 2.pdf, PDF icon वडा नं 3.pdf, PDF icon वडा नं 4.pdf, PDF icon वडा नं 5.pdf, PDF icon वडा नं 6.pdf, PDF icon वडा नं 7.pdf, PDF icon वडा नं 8.pdf
रुजु गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ७५/७६ Friday, August 24, 2018 - 13:46 PDF icon duplicate Socialsecurit Data.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:43 PDF icon third kista ward 1.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:42 PDF icon second kista ward 1.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -२ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:42 PDF icon ward2thirdkista.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -२ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:40 PDF icon ward2secondkista.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -३ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:39 PDF icon thirdkistaward3.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -३ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:37 PDF icon secondkistaward3.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -४ (तेस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:36 PDF icon thirdkistaward4.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -४ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Monday, June 18, 2018 - 11:35 PDF icon secondkistaward4.pdf

Pages