FAQs Complain Problems

प्रमुख सुचना::

सम्पति कर सम्बन्धि वडा र गा.पा.का कर्मचारीहरुको क्षमता अविबृद्दि तालिमको दस्रो दिनका केहि झलकहरु ।